AKCE

SLEVA 20%
na všechny
objednávky

Geometrické plány

Geometrické plány jsou nezbytným podkladem pro provedení zápisu do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se předmět zápisu nebo jeho změna do katastrální mapy. Jsou rovněž vyžadovány stavebními úřady při uvedení stavby do užívání (kolaudaci).

Geometrické plány se vyhotovují zejména pro:

 • rozdělení nebo změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vyznačení věcného břemene k části pozemku
 • doplnění katastru o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci

Dodávka díla sestává z těchto částí:

 1. 1. Geometrický plán v potřebném počtu originálů nebo ověřených kopií
  Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen příslušným katastrálním úřadem. V geometrickém plánu je uveden výkaz parcel před změnou a po změně, grafické znázornění vycházející ze stavu katastrální mapy, seznam souřadnic a příp. výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ).
 2. 2. Záznam podrobného měření změn
  Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) je složka, která obsahuje kompletní dokumentaci k provedeným měřickým a výpočetním pracím. Obsahuje např. měřický náčrt, protokol o výpočtech, seznam souřadnic, záznam o výpočtu výměr, příp. i vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku. ZPMZ se předává před potvrzením geometrického plánu příslušnému katastrálnímu pracovišti k založení do dokumentace.
 3. 3. Digitální počítačový soubor ve výměnném formátu katastru
  Jedná se o soubor obsahující všechny geometrickým plánem navrhované změny. Předává se pouze příslušnému katastrálnímu pracovišti k zavedení změn do informačního systému katastru nemovitostí.
Velmi často je nutné v rámci zpracování geometrického plánu rovněž vytyčit průběh původních hranic nebo jejich částí - více viz Vytyčování hranic pozemků.

Hledáte kvalitní a spolehlivé účetní služby?

Plzeň - kancelář

Geo Bauer s.r.o.
Lísková 12
312 00 Plzeň
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.

Kontakty

Tel.: +420 602 743 676
E-mail: bauer.p@seznam.cz
Web: www.geo-bauer.cz